Điều khoản sử dụng

TIN DU LICH | TRAVEL NEW

Tindulich.net là trang thông tin hoàn toàn miễn phí, được chia sẻ công khai và trực tuyến.

Nếu bạn đang đọc tin tức trên trang tindulich.net của chúng tôi hoặc bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp trên trang web đều phải tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn bằng cách đăng điều khoản sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đã chấp nhận ràng buộc đối với các điều khoản này bao gồm mọi sửa đổi trong tương lai.

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện bất cứ hành động nào sau đây theo quyết định riêng của chúng tôi bất cứ lúc nào và bất kỳ lí do nào mà không thông báo cho bạn trước.

  • Hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần dịch vụ nào của chúng tôi.
  • Thay đổi hoặc đình chỉ, ngừng tất cả dịch vụ của chúng tôi.
  • Từ chối hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào bạn gửi đến trang web mà không cần lí do.
  • Từ chối di chuyển, hoặc óa bất kỳ nội dung nào có sẵn trên trang web của chúng tôi.
  • Vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các thông tin, tệp liên quan trong tài khoản của bạn.

Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các thông tin liên lạc như thông báo dịch vụ, thông điệp quản trị từ chúng tôi hoặc từ đối tác của chúng tôi, các thông tin này được coi là một phần quy định sử dụng. Bạn không thể từ chối tin nhắn này và bạn cũng hiểu rằng dịch vụ của chúng tôi bao gồm quảng cáo.

Điều khoản và điều kiện cung cấp

Bên dưới bản phác thảo này là trách nhiệm tindulich.net và độc giá khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

  1. Chúng tôi chịu trách nhiệm 100% phí duy trì hoạt dộng, biên tập nội dung cho trang tin.
  2. Chúng tôi không thu phí bạn đọc, không có khoản phí thường liên hay bất kì chi phí nào, toàn bộ miễn phí.
  3. Nhiệm vụ bạn phải xác minh tài khoản nếu bạn đăng nhập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  4. Đăng bài : Tin Du Lich cho phép độc giả đăng bài lên hệ thống thông qua công cụ liên hệ, đọc thêm tại đây. Hãy gửi cho chúng tôi bài viết của bạn, chúng tôi sẵn sàng đăng nếu chúng hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi.